gnb content footer

home

Chính phủ

Bộ máy chính quyền

Nội các

Nội các

Nội các

Hwang Kyo-ahn

Hwang Kyo-ahn
Acting President, Prime Minister
Profile profile

Yoo Il-ho

Yoo Il-ho
Deputy Prime Minister, Minister of Strategy and Finance
Profile profile

Lee Joon-sik

Lee Joon-sik
Deputy Prime Minister, Minister of Education
Profile profile

Choi Yanghee

Choi Yanghee
Minister of Science, ICT and Future Planning
Profile profile

Yun Byung-se

Yun Byung-se
Minister of Foreign Affairs
Profile profile

Hong Yong-pyo

Hong Yong-pyo
Minister of Unification
Profile profile

Han Minkoo

Han Minkoo
Minister of National Defense
Profile profile

 Hong Yun-sik

Hong Yun-sik
Minister of Government Administration and Home Affairs
Profile profile

Kim Jae-soo

Kim Jae-soo
Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs
Profile profile

Joo Hyung-hwan

Joo Hyung-hwan
Minister of Trade, Industry and Energy
Profile profile

Chung Chin-youb

Chung Chin-youb
Minister of Health and Welfare
Profile profile

Cho Kyeung-kyu

Cho Kyeung-kyu
Minister of Environment
Profile profile

 Lee Ki-Kweon

Lee Ki-Kweon
Minister of Employment and Labor
Profile profile

Kang Eun-Hee

Kang Eun-Hee
Ministry of Gender Equality and Family
Profile profile

Kang Ho-in

Kang Ho-in
Minister of Land, Infrastructure and Transport
Profile profile

Kim Youngsuk

Kim Youngsuk
Minister of Oceans and Fisheries
Profile profile

Park In-yong

Park In-yong
Minister of Public Safety and Security
Profile profile

http://vietnamese.korea.net/Government/Administration/Cabinet

URL Sao chép

Cơ quan trực thuộc Truyền thông toàn cầu và Phòng Nội dung,  xin hãy liên hệ